Εκλογές

Εκλογές

Στις ομοσπονδιακές εκλογές κάθε πολίτης έχει δικαίωμα δύο ψήφων.

Στις ομοσπονδιακές εκλογές κάθε πολίτης έχει δικαίωμα δύο ψήφων. (dpa)

Καθολική, άμεση, ελεύθερη, ομοιόμορφη και μυστική

Από το 1949 οι βουλευτές του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου εκλέγονται από τους πολίτες για μία τετραετία με βάση την αρχή της καθολικής, άμεσης, ελεύθερης, ομοιόμορφης και μυστικής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οι εκλεγέντες βουλευτές «είναι αντιπρόσωποι όλου του λαού, δεν δεσμεύονται από εντολές ή υποδείξεις και υπακούουν μόνον στη συνείδησή τους.»

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ομοσπονδιακές εκλογές έχουν κατά βάσιν όλοι οι Γερμανοί οι οποίοι κατά την ημέρα των εκλογών έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το πρώτο νεοεκλεγέν Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 7 Σεπτεμβρίου 1949 στη Βόννη.

Πρώτη και δεύτερη ψήφος

Από τις ομοσπονδιακές εκλογές για το δεύτερο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο στα 1953 και μετά κάθε πολίτης καλείται να δώσει δύο ψήφους. Η πρώτη ψήφος δίδεται για την άμεση εκλογή ενός υποψηφίου από την εκλογική περιφέρεια του εκλογέως. Στη Γερμανία υπάρχουν 299 εκλογικές περιφέρειες, σε καθεμία από τις οποίες ζουν περί τις 250.000 Γερμανοί πολίτες.

Με τη δεύτερή του ψήφο ο ψηφοφόρος εκλέγει ένα συγκεκριμένο κόμμα.

Από τις τουλάχιστον 598 κοινοβουλευτικές έδρες οι 299 κατανέμονται βάσει των λεγομένων Εκλογικών Καταλόγων των Κρατιδίων. Υπεύθυνα για την κατάθεση των καταλόγων αυτών είναι αποκλειστικώς και μόνον τα κόμματα. Αυτά καθορίζουν τη σειρά με την οποία οι υποψήφιοι θα καταλάβουν τις έδρες στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο που αντιστοιχούν στο κόμμα τους σε κάθε Ομόσπονδο Κρατίδιο.

Η σειρά των υποψηφίων στους καταλόγους αποφασίζεται στα συνέδρια των κομμάτων που προηγούνται των εκλογών. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός βουλευτή από το Κοινοβούλιο, την έδρα του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του ίδιου κόμματος από τον Εκλογικό Κατάλογο Κρατιδίου. Ελλείψει επιλαχόντος στον Εκλογικό Κατάλογο του Κρατιδίου, η κοινοβουλευτική έδρα μένει κενή.

Για να εκπροσωπηθεί στο Κοινοβούλιο κάθε κόμμα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το πέντε τοις εκατόν των δεύτερων ψήφων σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Οι ομοσπονδιακές εκλογές διενεργούνται βάσει του Ομοσπονδιακού Εκλογικού Κανονισμού. Η εγκυρότητα εξετάζεται από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο βάσει του νόμου περί εξετάσεων εκλογών.

Marginalspalte