Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

Napomene o zaštiti podataka o ličnosti

Ovim napomenama o zaštiti podataka o ličnosti informišemo Vas o prikupljanju i obradi Vaših podataka o ličnosti od strane administrativne službe nemačkog Bundestaga te o Vašim pravima. Tako Vam dajemo mogućnost da na osnovu ovih informacija sami donesete odluku o načinu obrade Vaših podataka o ličnosti.

Organ odgovoran za obradu podataka:

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-0
Imejl: mail@bundestag.de

Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti možete da se obratite poštom (s dodatkom: „Behördliche Datenschutzbeauftragte“ ) na gorenavedenu poštansku adresu, telefonom na gorenavedeni broj ili imejlom na adresu: datenschutz.bdb@bundestag.de.

Pravni osnovi i svrhe obrade podataka

Podatke koje ste nam saopštili, uključujući Vaše podatke neophodne za kontakt (ime i prezime, adresu, broj telefona, imejl adresu), obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka (čl. 6 st. 1a Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti – OUZPO), kako bismo mogli da stupimo u kontakt sa Vama, u svrhu ispunjavanja zadataka koji su u nadležnosti administrativne službe nemačkog Bundestaga (čl. 6 st. 1e OUZPO, § 3 Saveznog zakona o zaštiti podataka o ličnosti – nem. BDSG) te u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza (čl. 6 st. 1c OUZPO).

Prilikom svakog pristupa internet stranicama nemačkog Bundestaga, sledeći podaci se memorišu u log datotekama (logfajlovima) u trajanju od 60 dana: datum i vreme pristupa, IP adresa i ciljna adresa (verzija protokola, HTTP metoda, referer, UserAgent String), naziv datoteke kojoj se pristupilo i prenesena količina podataka, obaveštenje o uspešnom pristupu (HTTP Status Code). Ne vrši se analiza ličnih podataka niti se vrši analiza podataka u svrhu marketinga ili izrade korisničkih profila.

Statistička analiza

Za statističku analizu pristupa posetilaca koristimo softver otvorenog koda „Matomo“. Podaci prikupljeni na taj način se u anonimizovanom obliku koriste u svrhu analize i poboljšanja upotrebe internet stranica nemačkog Bundestaga. U Matomu se evidentiraju IP adrese u anonimizovanom obliku. „Otisak prsta“ servera nasumično se menja svaka 24 časa. Možete sprečiti da Matomo prikuplja Vaše podatke tako što će te u svom pregledaču aktivirati funkciju „Do Not Track“. Kod većine pregledača ovu funkciju možete naći u podešavanjima pod stavkom „Zaštita podataka“.  Vaša IP adresa se takođe obrađuje u statističke svrhe prilikom korišćenja video i audio plejera.

Kolačići (cookies)

Prilikom posete pojedinačnim internet stranicama koriste se samo tzv. privremeni kolačići kako bi se korisniku olakšala navigacija prilikom ponovne posete stranici nakon što je prešao na neku drugu stranicu. Ovi kolačići sesije (engl. session cookies) ne čuvaju lične podatke i brišu se nakon zatvaranja internet stranice. 

Kontaktiranje putem obrasca za kontakt

Prilikom stupanja u kontakt sa nemačkim Bundestagom putem obrasca za kontakt, možete da navedete svoje lične podatke kao što su npr. ime i prezime, imejl-adresa ili broj telefona, ako želite odgovor.  Ovi podaci se šalju zajedno sa Vašom porukom željenom primaocu. IP adresa se iz bezbednosnih razloga čuva 14 dana i nakon toga se briše.

Odbori nemačkog Bundestaga

Molimo Vas da uvažite posebne Napomene o zaštiti podataka o ličnosti kada je reč o Odborima i radnim telima nemačkog Bundestaga.

Baza podataka sa slikovnim sadržajem
Prilikom prihvatanja Napomena o zaštiti podataka o ličnosti u okviru internet ponude na stranicama Baze podataka sa slikovnim sadržajem nemačkog Bundestaga koriste se tzv. kolačići sesije (engl. session cookies).

Društvene mreže
Za Administrativnu jedinicu za društvene mreže (nem. Stabstelle Soziale Medien - IK SoM) važe sledeće Napomene o zaštiti podataka o ličnosti.

Odsek za Evropu (PE)

U vezi sa Odsekom za Evropu (PE) važe sledeće Napomene o zaštiti podataka o ličnosti.

Poručivanje informativnog materijala

Informacije koje se saopštavaju prilikom poručivanja informativnog materijala prosleđuju se ugovornoj strani nemačkog Bundestaga koja ih koristi u svrhu obrade porudžbine. Pitanja koja se odnose na ime i adresu određene ugovorne strane možete poslati na sledeću imejl-adresu: vorzimmer.ik2@bundestag.de.

Funkcija „Podeli“

U okviru funkcije „Podeli stranicu“, kojom možete da podelite sadržaj stranice bundestag.de na društvenim mrežama, samim pregledom određenih sadržaja ne prenose se podaci društvenim mrežama. Direktan kontakt između korisnika i određene mreže biće uspostavljen tek kad korisnik aktivno klikne na ikonicu neke društvene mreže u svrhu deljenja sadržaja.

Trajanje čuvanja podataka

U principu, brišemo Vaše podatke kada više nisu potrebni u gorenavedene svrhe, osim ako je privremeno čuvanje i dalje potrebno. Ako nije drugačije navedeno, Vaši podaci se brišu najkasnije pet godina nakon isteka godine u kojoj je ostvaren poslednji kontakt između Vas i administrativne službe nemačkog Bundestaga.

Prava korisnika

Na gorenavedenoj adresi možete dobiti informacije (čl. 15 OUZPO) o memorisanim podacima koji se odnose na Vas. Pod određenim uslovima možete takođe da zahtevate ispravku (čl. 16 OUZPO) ili brisanje (čl. 17 OUZPO) svojih podataka o ličnosti. Osim toga, možete imati pravo i na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (čl. 18 OUZPO) kao i pravo na izdavanje (čl. 20 OUZPO) podataka o ličnosti koje ste nam pružili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti, koji ste nam dali u određene svrhe, možete da opozovete u bilo kom trenutku, sa direktnim uticajem na budući period. Molimo Vas da obratite pažnju na činjenicu da u tom slučaju obrada Vaše molbe možda više neće biti moguća.

Osim toga, na osnovu svoje posebne situacije imate pravo da uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti koja se vrši na pravnom osnovu i na zakonit način. To se pravo na prigovor ne može iskoristiti ako postoji nužan javni interes koji ima prednost nad Vašim interesima ili ako neki pravni propis obavezno nalaže obradu Vaših podataka o ličnosti.

Imate nadalje mogućnost da se obratite nadzornom upravnom organu za zaštitu podataka o ličnosti. Upravni organ nadležan za nemački Bundestag je:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

[srp. Savezni poverenik za zaštitu podataka i informacione slobode]

Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn

Marginalspalte