Ochrana údajů

Pokyny k ochraně údajů

Tyto pokyny k ochraně údajů Vás informují o sběru a zpracování Vašich osobních údajů správou Německého spolkového sněmu, o Vašich právech, a umožňují Vám informovaně rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji.

Odpovědnost za zpracování údajů

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
D - 11011 Berlin
telefon: +49 30 227-0
e-mail: mail@bundestag.de

Na úřední pověřenkyni pro ochranu údajů se obracejte na výše uvedené poštovní adrese s uvedením „Behördliche Datenschutzbeauftragte“ (úřední pověřenkyně pro ochranu údajů), na výše uvedeném telefonním čísle nebo na adrese  datenschutz.bdb@bundestag.de.

Právní základy a účely zpracování údajů

Vámi sdělené údaje včetně Vašich komunikačních údajů (jméno, adresa, telefonní číslo, e‑mailová adresa) zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR), abychom Vás mohli kontaktovat, a také za účelem plnění úkolů spadajících do pravomoci správy Německého spolkového sněmu (čl. 6 odst. 1e GDPR, § 3 německého zákona o ochraně údajů BDSG), včetně plnění zákonných povinností  (čl. 6 odst. 1c GDPR).

Při každém přístupu na internetové stránky Německého spolkového sněmu se v protokolovacích souborech (logfiles) ukládají po dobu 60 dnů následující údaje: datum a čas přístupu, IP adresa a cílová adresa (verze protokolu, metoda HTTP, referer, řetězec UserAgent), jméno načteného souboru a objem přenesených dat, hlášení, zda bylo načtení úspěšné (stavový kód HTTP). Nedochází ani k osobnímu vyhodnocování ani k vyhodnocování údajů pro marketingové účely nebo vytváření profilu.

Statistické vyhodnocení

Pro účely statistického vyhodnocování přístupu návštěvníků používáme open source software Matomo. Takto shromážděné údaje jsou v anonymizované podobě využívány k analýze a zlepšování používání internetových stránek Německého spolkového sněmu. IP adresy jsou v softwaru Matomo zaznamenávány pouze v anonymizované podobě. Digitální „otisk“ serveru se mění náhodně každých 24 hodin. Softwaru Matomo můžete zabránit ve shromažďování údajů aktivací funkce "Do not Track" ve Vašem internetovém prohlížeči. U většiny prohlížečů najdete tuto funkci v části „Nastavení – Soukromí“. Při použití video nebo audio přehrávače se IP adresa zpracovává pro statistické účely rovněž v anonymizované podobě.

Cookies

Při přístupu na jednotlivé stránky se používají pouze dočasné soubory nazývané cookies pro usnadnění navigace uživatele při opětovné návštěvě stránky po přepnutí na jinou stránku. V těchto "session cookies" se neukládají žádné osobní údaje a po ukončení seance se smažou.

Kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře

Při kontaktování Německého spolkového sněmu pomocí kontaktního formuláře můžete uvést své osobní údaje, jako například jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, pokud požadujete odpověď. Tyto údaje se spolu s Vaší zprávou zašlou vybranému adresátovi. Z bezpečnostních důvodů se IP adresa na 14 dnů uloží a poté smaže.

Výbory Německého spolkového sněmu

Při kontaktování výborů a grémií Německého spolkového sněmu dodržujte prosím následující  pokyny pro ochranu údajů.

Ilustrační služba

V rámci poskytování internetové nabídky Německého spolkového sněmu se v případě souhlasu s podmínkami použití uloží „session cookies“ v ilustrační službě.

Sociální sítě

Pro kancelář pro sociální sítě (IK SoM) platí tyto pokyny pro ochranu údajů.

Pododdělení pro Evropu (PE)

Pro pododdělení pro Evropu (PE) platí tyto  pokyny pro ochranu údajů.

Objednávání informačních materiálů

Při objednání informačních materiálů jsou poskytnuté údaje předávány smluvnímu partnerovi Německého spolkového sněmu, který je pověřen zpracováním objednávky a použije je k zpracování objednávky. Na jméno a adresu příslušného smluvního partnera se můžete dotázat na adrese vorzimmer.ik2@bundestag.de.

Funkce sdílení

Funkcí „Sdílet stránku“, kterou můžete použít k distribuci obsahu z bundestag.de na sociálních sítích, se pouhým vyvoláním jednotlivého obsahu nepřenáší na sociální sítě žádná data. Přímý kontakt mezi uživatelem a příslušnou platformou vzniká až tehdy, když uživatel aktivně klikne na tlačítko některé ze sociálních sítí za účelem sdílení obsahu.

Doba ukládání dat

Vaše údaje zásadně smažeme, jakmile již nebudou potřebné pro výše uvedené účely, kromě případů, kdy je dočasné uchovávání nadále nezbytné. Není-li uvedeno jinak, budou Vaše údaje smazány nejpozději po pěti letech od konce roku, ve kterém došlo k poslednímu kontaktu mezi Vámi a správou Německého spolkového sněmu.

Práva dotčených osob

Na výše uvedené adrese můžete požádat o informace (čl. 15 GDPR) o údajích uložených o Vaší osobě, jakož i za určitých předpokladů o opravu (čl. 16 GDPR) nebo o výmaz (čl. 17 GDPR) svých údajů. Máte také právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) svých údajů, jakož i právo na jejich přenositelnost (čl. 20 GDPR) Vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů pro určité účely, který nám udělíte, můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Mějte prosím na zřeteli, že v takovém případě již nebude za určitých okolností možné další zpracování Vaší žádosti.

Dále máte právo odmítnout řádné zpracování údajů na zákonném základě z důvodů vyplývajících z Vaší specifické situace. Právo na odmítnutí neplatí, pokud existuje nezbytný veřejný zájem na zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy, nebo toto zpracování vyžaduje právní předpis.

Dále máte možnost se obrátit na dohledový orgán pro ochranu osobních údajů. Tímto orgánem příslušným pro Německý spolkový sněm je:

Spolkový pověřenec pro ochranu údajů a svobodu informací
Graurheindorfer Straße 153
D - 53117 Bonn

Marginalspalte