Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Den Tyske Forbundsdag - Startside

Artikel

Forbundsdagens medlemmer

Plenarmøderne i Den Tyske Forbundsdag er offentlige.

Plenarmøderne i Den Tyske Forbundsdag er offentlige.

© DBT/Julia Nowak

Plenarforsamlingen

I henhold til grundlovens art. 38 er medlemmerne af Forbundsdagen folkets repræsentanter og er ikke bundet ved instrukser eller forskrifter, men alene ved deres overbevisning. De vælges for 4 år ved almindelige, umiddelbare, frie, lige og hemmelige valg. Valgbar er enhver, som har tysk indfødsret og er fyldt 18 år. Forbundsdagsmedlemmerne nyder immunitet og straffrihed. For deres mandat oppebærer de et vederlag (diæter), som de skal svare skat af.

Medlemmerne slutter sig alt efter deres partimedlemsskab sammen i partigrupper eller arbejder i parlamentet som løsgængere. For at kunne danne en partigruppe, skal mindst 5 procent af repræsentanterne slutte sig sammen. Desuden skal de tilhøre det samme parti eller partier, der på grund af de samme politiske holdninger ikke konkurrerer med hinanden i nogen delstat. Partigruppens størrelse er afgørende for besættelsen af poster og udvalg.

Alle Forbundsdagens medlemmer danner sammen plenarforsamlingen. Plenarmøderne er offentlige. De ledes af forbundsdagspræsidenten eller en af dennes stedfortrædere. I reglen består året af mindst 20 mødeuger (i valgår kan det være færre). I de perioder kommer alle forbundsdagsmedlemmer til Berlin. Den mødefri tid tilbringer de overvejende på deres anden arbejdsplads i deres respektive valgkredse.

Udvalg og andre organer

Stående udvalg og kontrolorganer

Forbundsdagen nedsætter med en flertalsbeslutning i plenarforsamlingen stående udvalg og andre organer, hvori parlamentsmedlemmerne er repræsenterede i forhold til størrelsen af deres partigrupper. De har til opgave at drøfte indholdet i lovudkast og at forberede plenarforsamlingens beslutninger. De er ansvarlige for et nærmere defineret fagområde. Grundloven fastlægger en nedsættelse af stående udvalg for forsvarsanliggender, udenrigsanliggender, anliggender i forbindelse med Den Europæiske Union samt Udvalget for Andragender.  

Forsvarsudvalget kontrollerer militæret og kan nedsætte sig selv som undersøgelsesudvalg. Det Udenrigspolitiske Udvalg kontrollerer forbundsregeringens udenrigspolitik. Europaudvalget, ansvarlig for anliggender i forbindelse med Den Europæiske Union, kan på Forbundsdagens vegne tage stilling til reguleringsplaner i Den Europæiske Union. Udvalget for Andragender beskæftiger sig med anmodninger og klager, som borgere stiler til parlamentet. Det mest magtfulde udvalg er Finansudvalget, der forbereder bevillinger af budgetmidler. Udvalgene kan også nedsætte underudvalg.

Til Forbundsdagens faste instanser hører også kontrolorganerne, der overvåger specielle områder i regeringsarbejdet.

Undersøgelseskommissioner og andre organer

Undersøgelseskommissioner nedsættes af aktuelle årsager og med samtykke fra mindst 25 procent af forbundsdagsmedlemmerne. De har til opgave at kontrollere og afdække politiske og bureaukratiske misforhold i regering, Forbundsdag og administration.

Til forberedelse af afgørelser vedrørende omfangsrige, betydelige og komplekse emner kan Forbundsdagen nedsætte specielle forberedende undersøgelseskommissioner. Disse kommissioner består af forbundsdagsmedlemmer og eksterne sagkyndige. De fremlægger rapporter og anbefalinger for Forbundsdagen.

Siden 2004 har Forbundsdagen haft et rådgivende nævn for bæredygtig udvikling. Målet er en politik, der har fokus rettet mod bæredygtighed, og der påtager sig ansvaret for såvel de mennesker, der lever i dag, som for de kommende generationer.

Marginalspalte